Vakbarát verzió
2019. május 22.
 
 
default
Nyereményjáték Nyomtatás
 Játékszabályzat
 
A Kinizsi Bank Facebook oldalán indított nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) a következők vonatkoznak:
 
Szervező: Kinizsi Bank Zrt. 8200 Veszprém, Óváros tér 22. Cégjegyzékszám: 19-10-500252
 
A Játék során a Kinizsi Bank Facebook oldalán található posztban megjelölt link http://goo.gl/forms/doUqdh5OUO (továbbiakban: Link) útmutatása szerint kell a feltett kérdésekre a Játékosnak a helyes válaszokat megadni.
 
Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
  • Játékos Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy lehet
  • a Kinizsi Bank Facebook oldalán található linken http://goo.gl/forms/doUqdh5OUO feltett mindhárom kérdésre a választ megjelölte
  • teljes nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét megadta a Link megfelelő oldalán
  • a válaszok beküldésével elfogadja a Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez
Szavazás időtartama
Kezdés: 2015. november 19. 12:00
Befejezés: 2015. november 25. 22:00
 
A Játékban minden Játékos csak egyszer vehet részt érvényesen és a Játék Linkjének oldalán kizárólag a valóságnak megfelelő személyes adatokat adhat meg. Amennyiben egy Játékos a Játékban többször vett részt, akkor a Szervező csak a legkorábban beérkezett választ veszi figyelembe a sorsoláskor. A Játék során feltett mindhárom kérdésre helyesen válaszoló Játékosok közül kerül ki a Nyertes.
 
A Játékban a Szervező 3 darab páros (azaz két személy részére szóló) belépő jegyet sorsol ki a 2015. november 28. napján 15:00 órakor kezdődő MVM Veszprém - Paris Saint-Germain Handball kézilabda mérkőzésre (továbbiakban: Nyeremény).
Nyertes az a három Játékos, akit a Szervező által megjelölt Sorsoláson kisorsolnak. A Szervező a Sorsolás folyamán három pót Nyertest (továbbiakban: Pót Nyertes) is kisorsol, akik a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az esetlegesen kieső Nyertes helyébe.
 
A Sorsolás a Szervező székhelyén (8200 Veszprém, Óváros tér 22.) 2015. november 26. napján 15:00 órakor kerül megrendezésre.
 
A Nyertest a Linken megadott e-mail címen, illetve a megadott telefonszámon értesítjük, legkésőbb a Sorsolás napján 18:00 óráig.
 
A Nyertes a Nyereményt 2015. november 27. napján 12:00 és 20:00 óra között tudja átvenni.
 
A Nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyertes e-mailen, illetve telefonon keresztül kap tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével – Szervező e-mailben teszi fel. Nyeremény átvételekor a Nyertesnek igazolnia kell magát személyi igazolvánnyal, illetve lakcímkártyával.
Amennyiben a Nyertes a nyereményt, a Szervező által megjelölt időpontban nem veszi át (kieső nyertes esete), akkor ebben az esetben a Pót Nyertes lesz a Játék Nyertese és a Szervező erről értesíti mind a kieső Nyertest, mind a Pót Nyertest. A Pót Nyertesre mindazon szabályok vonatkoznak, mint a Nyertesre.
 
A Nyertes Játékos a Nyeremény átvételével visszavonhatatlanul nyilatkozik, hogy az MVM Veszprém kézilabda klub és a Veszprém Aréna (8200 Veszprém, Külső-kádártai út Hrsz.: 0213/85) Pályarendszabályait (http://www.veszpremarena.hu/hu/Palyarendszabalyok) megismerte, azokat magára nézve elfogadja és kötelezőnek tartja. A Szervezőt a jelen bekezdésben foglaltak Nyertes Játékos általi megsértése miatt felelősség nem terheli.
 
Általános rendelkezések
 
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a válaszok Linken történő megjelölésével és elküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.
 
A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a http://www.kinizsibank.hu/nyeremenyjatek internet címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A Nyereményt a Szervező biztosítja. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertest terhelik.
 
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertes vállalja, hogy Szervező a nevét, a nyerés tényét, illetve a Nyereményt Facebook bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Nyertes a Szervező kérésére ezt aláírásával megerősített nyilatkozatban is elismeri. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 
A Szervező minden tőle telhetőt megtesz a Játékszabályzatban foglalt határidők betartása érdekében, előre nem látható okból bekövetkező késedelem esetén a Szervező felelősségét ezennel kizárja.
 
 
Adatvédelem
 
A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a válaszok Linken történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítsa és értesítse.
 
Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően – személyi igazolvány és lakcímkártya segítségével – leellenőrizze.
 
A Játékosok a válaszok Linken történő megküldésével elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig biztosítja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Játék befejezését követő naptári hónap végéig kezeli a Játékosok Játék során megadott adatait.
 
Kizárt személyek
 
A Játékot a Kinizsi Bank Zrt. szervezi. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint.
 
A Kinizsi Bank Facebook oldalán indított promóciók, nyereményjátékok, így jelen Játék is függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja és nem vesz részt benne, a játékokat kizárólag a Szervező indítja.
A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
 
A Szervező a Játékszabályzat módosítására a jogot fenntartja.
 
back
Hasznos információk
 
 
Vissza a főoldalra Vissza Lap tetejére
 
   

Központ

Fiókok

ATM-eink

Kérjen visszahívást

Küldjön e-mailt